mini no. 15

15. edice mini je za námi! a byla to opět jízda. jste neskuteční, nejen, že jste přišli a bylo vás tolik, ale navíc jste u nás strávili několik dlouhých hodin, maximálně jste si je užívali a nakupovali jste! ani si neumíte představit, jak obrovská podpora a povzbuzení pro všechny naše vystavovatele to, v dnešní ne právě lehké době, je. já vím, že jste, jako ostatně vždy, nevěděli kam a co dříve, devadesát vystavovatelů není málo, navíc všech úžasných, a k tomu spousta doprovodných programů, herních koutků a kavárna se samými delikatesami. společně se nám všem podařilo vykouzlit nádhernou, neobyčejně intenzivní atmosféru, nabitou energií a prosluněnou úsměvy na tvářích jak vás velkých, tak i našich malých návštěvníků. a to je nejvíc. děkujeme!

tereza bruthansová, zakladatelka mini

ps: sejdeme se opět 26. – 27. dubna 2024!

The 15th edition of the mini is over! and it was a ride again. You are so great, not only did you come and there were so many of you, but you spent several long hours with us, enjoying them to the max and shopping! you can’t even imagine what a huge support and encouragement for all our exhibitors this is, in these not so easy times. i know that, as always, you didn’t know where to go and what to do first, ninety exhibitors are a lot, moreover all of them amazing, plus a lot of accompanying programs, play zones and a coffee room with all the delicacies. Together, we all managed to conjure up a wonderful, unusually intense atmosphere, full of energy and bringing smiles to the faces of visitors both kids and adults. and that’s the most. Thank you!

tereza bruthansová, mini founder

we will meet again on 26 – 27 april 2024!

© photo: archive of festival mini (it is forbidden tu use the photos without a permission)